Christelijk centrum “De Olijfberg”

Berichten over het project “Monte de los Olivos”

 • Kerkdiensten op De Olijfberg
  Sinds eind mei 2023 worden er op De Olijfberg ook kerkdiensten en zondagsschool gehouden op zondagmorgen. De groep bezoekers groeit snel. We zijn dankbaar voor de grote zaalruimte die we beschikbaar hebben om de bijeenkomsten te kunnen houden. Eén keer per maand sluiten we de dienst af met een gezamelijke maaltijd.
 • Kinderclub
  De tweewekelijkse kinderclub “Genesis” op De Olijfberg blijft groeien. Het is altijd weer prachtig om te zien hoe de kinderen genieten van de zaterdagmorgen. Met enthousiasme wordt er gezongen en met aandacht wordt er geluisterd naar de Bijbelverhalen.
 • Vakantiebijbelweek 2023
  De vakantiebijbelweek 2023 op het projectterrein “De Olijfberg”, in samenwerking met Samaritan’s Purse, die ons hielp met de schoenendozen. Het was een prachtige week, waarin op de drukste dag meer dan 220 mensen aanwezig waren. Ook zijn we dankbaar voor het team van 16 vrijwilligers die ons hielpen bij de organisatie!
 • De Olijfberg – Een impressie
  Even meekijken op het projectterrein “De Olijfberg” in Quevedo? Bekijk de prachtige foto’s van het project.
 • Hulp van vrijwilligers
  Een aantal vrijwilligers vanuit Nederland zijn gisteren aangekomen om een aantal dagen te komen helpen in de bouwwerkzaamheden bij het afbouwen van de ruimte op het dak.
 • Actie BBQ-worst 2024

  Met uw aankoop wordt het werk van familie Fris in Ecuador gesteund!

Problematiek in Quevedo

Sinds de start van Peter en Marije als zendelingen in 2017 in de stad Quevedo, hebben ze veel nood gezien. In materieel opzicht is er veel gebrek, maar dat is niet het grootste probleem. In Quevedo hoeft niemand echt honger te lijden. De vruchtbare omgeving zorgt voor voldoende en goedkoop voedsel.

Waar de materiële problematiek te overzien is, is de sociale problematiek immens. Vooral in de buitenwijken. Vooral in de gezinnen. In de jaren dat Peter en Marije werken in Quevedo, hebben zij veel jonge mensen gezien die beetje bij beetje de weg kwijtraakten en in depressie, criminaliteit, bendes, slechte relaties en prostitutie. Ze hebben gezien dat ouders de controle over de opvoeding van hun kinderen verloren of nooit hadden. Dat ze niet de mogelijkheid hadden om een ​​studie voor hun kinderen te organiseren, waardoor ongeschoolde kinderen uiteindelijk in de criminaliteit of armoede belandden. Gezinnen die door beperkte capaciteiten hun kinderen niet konden helpen hun studie op school af te maken. Ze hebben gezinnen gezien die leden onder alcoholische problemen of drugsproblematiek van een van de ouders. Lijdende gezinnen als gevolg van huwelijksproblemen, (zelf)moord, criminaliteit, misbruik, drugs en drank. De grootste doodsoorzaak onder jongeren in Quevedo is zelfdoding.

In de afgelopen jaren is er een sterke toename van problemen te zien. Niet alleen vanwege de pandemie, maar ook vanwege de groei van de wijken. In verschillende delen zijn er invasies waarin ook veel buitenlanders leven. Over het algemeen vluchtelingen uit Venezuela, getraumatiseerd en leven onder barre omstandigheden.

Door alle sociale problemen die Peter en Marije het werk van de kerk aantroffen, kwamen ze op het idee om in de kerk een inloopspreekuur te openen, om pastorale en sociale vragen te behandelen. Tijdens deze spreekuren bedienen ze ouders, jongeren, kinderen en ieder ander in elke andere situatie. Door dit werk hebben ze een totale indruk gekregen van de sterke behoefte die er in de wijken is. Eigenlijk zijn er nauwelijks stabiele gezinnen in de wijken te vinden. Wat er wel veel is zijn: alleenstaande moeders, tienermoeders, alcoholische problemen, kinderen die niet op school studeren, jonge mensen die nog nooit naar school zijn geweest, fysieke en psychische mishandeling enz. Er is dus heel veel psychische problematiek gekoppeld aan mishandeling, verslaving, criminaliteit enzovoorts. Voor al deze sociale problemen hebben Peter en Marije in de afgelopen jaren een netwerk gevormd van professionele mensen zoals christelijke psychologen, trauma- en relatie deskundigen. Met hen doen ze wat ze kunnen doen.

Maar het is niet genoeg. Er is een groter plan nodig om echt een antwoord te hebben op de sociale en psychische problemen en om mensen werkelijk te kunnen helpen, vooral in geestelijk opzicht.

Met de lokale instanties als gemeenteraad en politie is uitgebreid gesproken over de mogelijkheden die er geboden worden, maar die zijn heel beperkt. Als bijvoorbeeld een vrouw vanwege mishandeling uit huis gehaald wordt, is er geen opvang beschikbaar om diegene heen te brengen.

Professionele psychische hulp is slechts heel beperkt voor handen in Quevedo. Het probleem daarbij is dat het heel duur is (onbetaalbaar voor mensen uit de probleemwijken) en ook een duidelijk niet-christelijk accent draagt.

Er is in Quevedo geen functionerende jeugdzorg, psychische zorg, geen uitstapprogramma voor prostituees, geen begeleiding van jongeren via school, geen sociaal vangnet.

Het project “De Olijfberg”

In de Bijbel lezen we wat er op de laatste dag van de aarde zal gebeuren. In de beroemde passage in het Evangelie van Mattheüs zegt Christus:

Mattheüs 25: 34-40 – Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

In het kerkelijk werk en het steunen van de lokale gemeenten, ligt de focus op de verkondiging van Gods Woord. Dat is goed. Maar als stichting geloven wij dat er meer gevraagd wordt, gebaseerd op het Bijbelgedeelte wat hiervoor wordt genoemd. Dat is om meer te betekenen in de sociale problematiek in Quevedo. Om kerken en lokale werkers te helpen zich in te zetten voor de concrete sociale en psychische nood.

Concreet: We hebben het idee dat we meer moeten kunnen betekenen voor problemen van sociale en psychische aard in de omgeving waarin we werken. Dat kan nu niet, omdat we niet de mogelijkheid hebben deze mensen op te vangen en te begeleiden. Daarnaast missen we de mogelijkheden om deze mensen werkelijk te bereiken met het evangelie. Niet alleen met het Woord, hoewel dat de eerste prioriteit heeft, maar ook met de daad. Om er voor hen te zijn, ze te begeleiden en een luisterend oor te bieden.

Het complete plan op lange termijn

Het plan is daarom om een christelijke gemeenschap te vormen op de grens tussen de twee grootste probleemwijken, waar psychologen, therapeuten, pastoraal werkers, leraren en professionals in eenvoudige woningen en samenwerken om mensen in nood bij te staan, om hen te helpen een beter leven te leiden. Waar we noodopvang kunnen bieden aan gezinnen en mensen met problemen.

Het idee is om voor een beperkte tijd (3 maanden) mensen kunnen ontvangen die worstelen met depressies of milde verslavingen of die op het punt staan ​​in handen van criminele bendes te vallen. Het creëren van een dergelijke gemeenschap is nodig om intensief met deze gezinnen en jongeren te kunnen samenwerken om tot herstel te komen. Zonder ze tijdelijk uit hun context te halen, is het onmogelijk om hun problemen adequaat op te lossen.

Op diezelfde plek willen we ook een ruimte creëren om dagopeningen en conferenties voor ouders en gezinnen te houden om hen te helpen hun huishouden te beheren en te verbeteren.

Ook willen we jongeren die vanuit huis geen begeleiding krijgen bij hun studie, helpen om verder te studeren. Dus ondersteunen met huiswerk en ondersteuning in de studieloopbaan. Er zijn veel jonge mensen die geen ouders hebben die hen helpen bij het afronden van hun studie.

Daarnaast willen we stellen die huwelijksproblemen hebben, helpen om een ​​goede en stabiele relatie te ontwikkelen. Want alleen met een stabiele relatie van de ouders, kunnen kinderen zich goed ontwikkelen.

Alle cursussen, behandelingen en toerustingsmomenten willen we verbinden met het christelijk geloof, als de belangrijkste basis van het herstelproces.

We willen al deze vormen van therapieën gratis aanbieden, zodat vooral de meest behoeftigen de mogelijkheid hebben om hun problemen onder controle te krijgen.

Op die plek willen we geen zware verslaafden opvangen, omdat dat aparte expertise vereist. We hebben het over iets lichtere gevallen. Gevallen die behandeling nodig hebben om verergering te voorkomen.

We willen ook enkele kleine bedrijfjes op hetzelfde terrein creëren, om onder begeleiding van enkele vrijwilligers een werkplek te bieden aan de patiënten van het project. Denk daarbij aan een kleine supermarkt, een ijssalon, een restaurant, een wasserette of een internetcafé. We willen ook een inloopruimte realiseren om daar christelijke counseling te geven en inloopspreekuren te houden.

Voorbeelden van probleemgevallen die we kunnen ontvangen:

 • Overdag kunnen we jonge mensen ontvangen die een veilige en rustige plek nodig hebben. Daarin kunnen ze hun huiswerk maken, sporten en contact leggen met anderen. Ook om bij hun problemen advies te krijgen van ons team;
 • We kunnen mishandelde vrouwen opvangen die tijdelijk een veilige plek nodig hebben. We kunnen daarbij samenwerken met politie en justitie. Met een maximum van drie maanden. We kunnen ze ook helpen om ervaring op te doen in het werken in een bedrijf;
 • We kunnen gezinnen opvangen om hen te helpen structuur in hun huis en opvoeding te krijgen. Ze training en ondersteuning geven met professionals;
 • We kunnen alleenstaande moeders of tieners ontvangen om te leren hoe ze hun kinderen kunnen opvoeden;
 • We kunnen jonge mensen verwelkomen die worstelen met milde verslavingsproblematiek;
 • We kunnen stellen verwelkomen die huwelijksproblemen hebben en een tijd van rust nodig hebben om aan herstel van hun relatie te werken.

In al deze gevallen werken we aan de psychosociale, geestelijke en mentale aspecten. Maar het belangrijkste is het geestelijke onderdeel. We zijn ervan overtuigd dat iemand alleen aan zijn problemen kan werken als hij zijn Schepper, de God van de Bijbel leert kennen. Daarom bestuderen we ook Bijbelse waarden en bestuderen we waarheden uit het Woord.

Groen en Eco-friendly

De bedoeling is om het project op termijn volledig zelf-voorzienend te laten zijn. Denk daarbij aan eigen watervoorziening en energievoorzieningen (zonnepanelen). Maar ook verwerking van afvalstoffen e.d. Ook in de voedselvoorziening willen we proberen om zelfvoorzienend te zijn.