Over ons

De stichting William Carey Missions is opgericht door een groep betrokken mensen uit verschillende kerken.

Het idee achter William Carey Missions is om zending te bedrijven volgens de grote opdracht die de christelijke kerk heeft gekregen van de Heere Jezus Zelf vlak voor Zijn hemelvaart: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. (Mattheus 28 vers 19).

In deze opdracht zijn een aantal elementen terug te vinden. Allereerst de opdracht om te gaan naar alle delen van de aarde, om daar onderwijs te geven en de boodschap van het Evangelie te verkondigen. Daarnaast is er het element van discipelen maken zoals dat in de originele tekst is terug te vinden en waaraan het dopen en leren te gaan in Gods wegen is verbonden.

Dat leren onderhouden wat Ik u geboden heb is een uitgebreide opdracht. We hebben het hier in eerste instantie vooral over alles wat Christus Zijn discipelen heeft onderwezen tijdens zijn aanwezigheid op aarde. Eén van die opdrachten is om het evangelie niet alleen met woorden te verkondigen, maar ook met de daad. Dat betekent: Wel te doen aan de mensen om ons heen. Om de mensen in de gehele wereld voor te leven de twee grote geboden te gehoorzamen: God te dienen boven alles en (wat gelijk is aan de eerste) onze naasten lief te hebben als onszelf. Het gaat dus om het verkondigen van het evangelie en tegelijkertijd in het liefhebben van de naaste, die boodschap uit te leven in de praktijk van alledag.

De naam William Carey Missions is gekozen in herinnering aan een Britse zendeling die werkzaam was in het noordoosten van het huidige India. William Carey Missions heeft niet hetzelfde werkterrein, maar wil wel staan in dezelfde ideologie en theologie als deze zendeling, die gezien wordt als de grondlegger van de geloofszending op gereformeerde grondslag. Zijn inzet voor o.a. bijbelvertaalwerk, motiveren van zending in bestaande kerken, oprichten van instituten voor het opleiden en uitzenden van lokale zendelingen en zijn inzet in de sociale problematiek binnen de zendingscontext inspireren onze stichting.

William Carey Missions is niet direct verbonden aan een kerkelijk instituut of kerkverband. Daarmee kan het gezien worden als een beweging van “geloofszending”.