Beleidsplan

Over Stichting William Carey Missions

De stichting William Carey Missions is opgericht door een groep betrokken mensen uit verschillende kerken. Het idee achter William Carey Missions is om zending te bedrijven volgens de grote opdracht die de christelijke kerk heeft gekregen van de Heere Jezus Zelf vlak voor Zijn hemelvaart, die we terug vinden in de Bijbel: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. (Mattheus 28 vers 19).

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het verspreiden van God’s Woord; het stimuleren en bevorderen van de Evangelieprediking en christelijk zendingswerk in binnen- en buitenland; het uitgeven van christelijk materiaal; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van
de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen om haar doelstellingen te realiseren. Daarnaast zal de stichting samenwerkingsverbanden aangaan die het realiseren van de doelstellingen bevorderen.

Strategie

William Carey Missions is primair actief in de provinciestad Quevedo in het Latijns-Amerikaanse land Ecuador. Quevedo ligt praktisch gezien in het middengebied van Ecuador. Ecuador is grofweg te verdelen in drie verschillende gebieden. Het kustgebied (een tropisch gebied wat grenst aan de zee en redelijk vlak is), het berggebied (het Andes gebergte loopt van het noorden naar het zuiden van het land en verdeelt als het ware het land) en het Amazonegebied (het tropisch regenwoud wat zich uitstrekt vanaf de bergkammen naar het verre binnenland). De provinciestad Quevedo bevind zich diep in het kustgebied, dicht tegen het berggebied aan. De ligging is heel centraal in het kustgebied.

Quevedo is een stad met zo’n 170.000 inwoners, hoewel het officiële inwoneraantal afwijkt van de werkelijkheid. De buitenwijken die vaak achterstandswijken zijn, bevatten veel ongeregistreerde inwoners. Quevedo is de grootste stad in de provincie Los Ríos en ligt op de belangrijke verkeersader tussen de twee grootste steden van het land: Quito (in het berggebied) en Guayaquil (in het kustgebied). William Carey Missions werkt samen met verschillende christelijke gemeenten in Quevedo.

De strategie van de stichting richt zich:

  1. Op het uitzenden en financieel en praktisch onderhouden van zendingswerkers in dit gebied in Ecuador;
  2. Op het initiëren en financieren van projecten gericht op sociale problematiek in de achterstandswijken van de stad Quevedo. De stichting ondersteunt daarmee het werk van de Ecuadoraanse stichting “Fundación William Carey” gevestigd in de stad Quevedo.

Huidige situatie

De stichting is recent opgericht en daardoor is de huidige situatie als volgt:

Er is op dit moment één zendingsechtpaar dat via de stichting wordt ondersteund, zij zijn woonachtig in Quevedo.

Er wordt gewerkt aan een formeel samenwerkingsverband met de Ecuadoraanse stichting “Fundación William Carey”, geregistreerd in Ecuador, om op die manier de geworven gelden ook daadwerkelijk in te kunnen zetten in de lokale problematiek.

Activiteiten van de organisatie

Welke concrete werkdoelen zijn er voor de aankomende periode. Welke doorlopende werkzaamheden heeft de organisatie en welke zijn alleen voor de aankomende jaren. Houdt hierin rekening met de sterke en zwakke punten van de organisatie en geef aan hoe u deze gaat benaderen.

Organisatie

Kamer van koophandel nummer: 83194169
RSIN: 862763903
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting William Carey Missions
Bezoekadres: Herenweg 209, 3645DL Vinkeveen
Internetadres https://www.williamcareymissions.nl
E-mailadres info@williamcareymissions.nl
Telefoon: 029-7794582

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Stichting William Carey Missions bestaat uit de volgende personen:

J. A. van der Spek (voorzitter)

K.C. Smit (secretaris/penningmeester)

C. den Heijer (bestuurslid)

Overeenkomstig de geldende voorwaarden voor de ANBI registratie, ontvangen onze bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Werknemers

Er zijn (nog) geen werknemers in dienst van de stichting. Wel zijn er vrijwilligers actief die zich inzetten voor voorlichting en fondsenwerving. Ook is er een vrijwilliger die het bestuur adviseert bij financiële en procedurele vraagstukken.

Het werven van gelden

Op de volgende manieren wordt ingezet op het werven van gelden:

  • Bedrijven worden benaderd voor sponsoring van projecten;
  • Kerken worden benaderd voor het steunen van zendingswerkers;
  • Privé personen worden benaderd voor periodieke giften;

Daarnaast worden diverse activiteiten georganiseerd door het bestuur die voor extra inkomsten moeten zorgen.

Beheer en besteding van het vermogen

De stichting heeft op dit moment geen vermogen. De geworven gelden worden direct ingezet om de doelstellingen te realiseren. In de toekomst wil de stichting vermogen opbouwen om eventuele risico’s of dalende inkomsten te kunnen opvangen en om grotere projecten te kunnen realiseren.