Beleidsplan

Over Stichting William Carey Missions

De stichting William Carey Missions is opgericht door een team van betrokken mensen met verschillende kerkelijke achtergronden, die zich willen richten op het verbreiden van het Evangelie in de wereld. Het idee achter William Carey Missions is om zending te bedrijven volgens de grote opdracht die de christelijke kerk heeft gekregen van de Heere Jezus Zelf vlak voor Zijn hemelvaart. Deze opdacht, die ook wel de Grote Opdracht wordt genoemd, is meermaals terug vinden in de Bijbel, en staat het meest uitgebreid beschreven in het Evangelie van Mattheüs: Ga heen en maak discipelen onder alle volken, door hen te dopen in de Naam van de Vader, van de Zoon, en van de Heilige Geest; hen lerende in acht te nemen alles wat Ik u geboden heb. (Mattheüs 28 vers 19).

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het verspreiden van Gods Woord; het stimuleren en bevorderen van de Evangelieprediking en christelijk zendingswerk in binnen- en buitenland; het uitgeven van christelijk materiaal; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen om haar doelstellingen te realiseren. Daarnaast zal de stichting samenwerkingsverbanden aangaan die het realiseren van de doelstellingen bevorderen.

Strategie

William Carey Missions is primair actief in de provinciestad Quevedo, in de provincie Los Ríos, in het Latijns-Amerikaanse land Ecuador. Quevedo ligt centraal in Ecuador.

Ecuador is grofweg te verdelen in drie verschillende gebieden. Het kustgebied (een tropisch gebied wat grenst aan de zee en redelijk vlak is), het berggebied (het Andes gebergte loopt van het noorden naar het zuiden van het land en verdeelt als het ware het land) en het Amazonegebied (het tropisch regenwoud wat zich uitstrekt vanaf de bergkammen naar het verre binnenland). De provinciestad Quevedo bevind zich diep in het kustgebied, dicht tegen het berggebied aan. De ligging is heel centraal in het kustgebied.

Quevedo is een stad met zo’n 200.000 inwoners, hoewel het officiële inwoneraantal afwijkt van de werkelijkheid. De buitenwijken die vaak achterstandswijken zijn, bevatten veel ongeregistreerde inwoners. Quevedo is de grootste stad in de provincie Los Ríos en ligt op de belangrijke verkeersader tussen de twee grootste steden van het land: Quito (in het berggebied) en Guayaquil (in het kustgebied).

Aan deze centrale verkeersader ligt het projectterrein “Monte de los Olivos” (De Olijfberg), waarvanuit de meeste activiteiten van Stichting William Carey Missions worden georganiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een lokale partnerorganisatie, Fundación William Carey – FWC.

William Carey Missions werkt verder samen met verschillende christelijke gemeenten in binnen Ecuador.

De strategie van de stichting richt zich:

 1. Op het opleiden, toerusten, uitzenden en onderhouden van zendingswerkers met hun gezin. Met behulp van een Thuisfrontteam (TFT) worden financiele middelen geworven die ten bate worden gesteld van de uitgezonden werkers en hun gezinnen;
 2. Op het initiëren en financieren van projecten gericht op sociale problematiek in de achterstandswijken van de stad Quevedo. De stichting ondersteunt daarmee het werk van de Ecuadoraanse stichting “Fundación William Carey – FWC” gevestigd in de stad Quevedo, die daar het project “Monte de los Olivos” beheerd.

Huidige situatie

Er is op dit moment één zendingsechtpaar actief (fam. P.J. Fris) in Quevedo, dat via de stichting wordt ondersteund, zij zijn woonachtig in Quevedo, bestuurders van de Fundación William Carey en zijn leidingevenden van het project “Monte de los Olivos”.

Er is één zendingsechtpaar in opleiding (fam. C. den Heijer) om te worden uitgezonden in januari 2024 naar het project “Monte de los Olivos”.

Er is een formeel samenwerkingsverband met de Ecuadoraanse stichting “Fundación William Carey – FWC”, geregistreerd in Ecuador, om op die manier de geworven gelden ook daadwerkelijk in te kunnen zetten in de lokale problematiek. De voorzitter van de Ecuadoraanse stichting is P.J. Fris.

Via de Ecuadoraanse stichting heeft Stichting William Carey Missions in 2021 een groot terrein aangekocht wat in de afgelopen jaren is ontwikkeld naar een groot activiteitencentrum.

Activiteiten van de organisatie

Het bestuur van Stichting William Carey Missions en de betrokken vrijwilligers in Nederland houden zich bezig met:

 • Ondersteunen van de uitgezonden werkers;
 • Begeleiden en opleiden van werkers in opleiding;
 • Fondsenwerving voor de projecten en de werkers;
 • Beheer van de financiën van de stichting;
 • Toezicht houden op de uitgaven en organisatie van projecten van FWC in Ecuador;
 • Organiseren van presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten over het werk van William Carey Missions;
 • Uitgeven van christelijke lectuur o.a. via het platform “HelderGeluid.nl”.

Binnen het project “Monte de los Olivos”, onder beheer van Fundación William Carey, worden de volgende activiteiten georganseerd:

 • Toerusting, gebedsbijeenkomsten en Bijbelstudie;
 • Preventie op het gebied van drugs, tienerzwangerschappen en criminaliteit;
 • Jongerencentrum voor huiswerkbegeleiding en buitenschoolse opvang;
 • Kinderclub met sport en handwerkactiviteiten;
 • Vrouwenbijeenkomsten met handwerkcursussen, bakken en koken;
 • Sportles;
 • Muziekles;
 • Christelijke counselling en psychologische hulpverlening;
 • Noodopvang;
 • Vakantiebijbelweek;
 • Medische projecten.

Daarnaast wordt er dagelijks gewerkt aan het uitbouwen van de faciliteiten op het terrein.

Organisatie

Kamer van koophandel nummer: 83194169
RSIN: 862763903
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting William Carey Missions
Bezoekadres: Herenweg 209, 3645DL Vinkeveen
Internetadres https://www.williamcareymissions.nl
E-mailadres info@williamcareymissions.nl
Telefoon: 029-7794582

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Stichting William Carey Missions bestaat uit de volgende personen:

 • J. A. van der Spek (voorzitter)
 • K.C. Smit-Fris (secretaris)
 • D. van der Leede-Perdijk (penningmeester)

Het bestuur wordt ondersteund door een team van adviseurs:

 • H. van der Spek-Hoogendoorn
 • S. Smit
 • F. van der Leede

Overeenkomstig de geldende voorwaarden voor de ANBI registratie, ontvangen onze bestuursleden en adviseurs geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting. Wel zijn er vrijwilligers actief die zich inzetten voor voorlichting en fondsenwerving. Ook is er een vrijwilliger die het bestuur adviseert bij financiële en procedurele vraagstukken.

Bij de Ecuadoraanse stichting Fundación William Carey is een team van 18 lokale vrijwilligers actief, waarvan er 3 een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Het werven van gelden

Op de volgende manieren wordt ingezet op het werven van gelden:

 • Bedrijven worden benaderd voor sponsoring van projecten;
 • Kerken worden benaderd voor het steunen van zendingswerkers;
 • Privé personen worden benaderd voor periodieke giften en leningen;

Daarnaast worden diverse activiteiten georganiseerd door het bestuur die voor extra inkomsten moeten zorgen. Denk daarbij aan acties, markten en gesponsorde activiteiten.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting dient als reserve voor de uitgezonden werkers, de geplande projecten en de algemene kosten van de stichting. Minimaal 95% van de geworven gelden worden direct ingezet om de doelstellingen te realiseren. De boekhouding en de financiën van de organisatie worden jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant, waarbij een gecontroleerde jaarrekening wordt afgegeven met een getekende samenstellingsverklaring.