Jaarverslag 2021/2022

Inhoud

 • Voorwoord
 • Over William Carey Missions
 • Werkers van WCM
 • Terugblik 2021/2022
 • Vooruitblik op 2023
 • Financieel

Voorwoord

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting William Carey Missions, over de jaren 2021 en 2022. Het is voor ons als bestuur een bijzonder voorrecht dat we u dit verslag mogen aanbieden. Niemand van het bestuur, de betrokkenen of de werkers had een aantal jaren geleden gedacht betrokken te raken bij de oprichting van een nieuwe stichting, gericht op de verkondiging van Gods Woord. In dat alles ervaren we heel sterk de trouw van de Heere. We ervaren geroepen te zijn tot dit werk, vanuit Nederland of in Ecuador. We wensen dat de afhankelijkheid van de Heere ons mag blijven stempelen en we bidden dat u in dit verslag vooral het werk van de Heere mag terugzien, wat Hij in Zijn goedheid door ons heen doet.

Namens het bestuur wensen wij u Gods zegen toe.

Over William Carey Missions

De stichting William Carey Missions is in 2021 opgericht door een groep betrokken mensen uit verschillende kerkgenootschappen, met het gezamenlijke doel om de boodschap van het Evangelie bekend te maken in verkondiging én in de daad. Het idee achter William Carey Missions is om actief zending te bedrijven volgens de grote opdracht die de christelijke kerk heeft gekregen van de Heere Jezus Zelf: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. (Mattheus 28 vers 19, HSV).

In deze opdracht zijn een aantal elementen terug te vinden. Allereerst de opdracht om te gaan naar alle delen van de aarde, om daar onderwijs te geven en de boodschap van het Evangelie te verkondigen. Daarnaast is er het element van onderwijst al de volken. Letterlijk: discipelen maken en waaraan het dopen en leren te gaan in Gods wegen is verbonden. En hen vervolgens leren te doen alles, wat Ik u opgedragen heb, zegt Jezus. Dat is een uitgebreide opdracht. Eén van die opdrachten is om het evangelie niet alleen met woorden te verkondigen, maar ook met de daad. Dat betekent: goed te doen aan de mensen om ons heen. Om de mensen in de gehele wereld voor te leven de twee grote geboden te gehoorzamen: God te dienen boven alles en (wat gelijk is aan de eerste) onze naasten lief te hebben als onszelf. Het gaat dus om het verkondigen van het evangelie en tegelijkertijd in het liefhebben van de naaste, die boodschap uit te leven in de praktijk van alledag.

William Carey Missions ervaart het maken van discipelen en te onderwijzen om in de praktijk gestalte te geven aan het discipel zijn als haar belangrijkste opdracht. In het volle besef en wetenschap dat het God Zelf is die uiteindelijk mensen bereid maakt Hem te volgen. Het krachtigste middel daartoe is door zelf als discipel de Heere te mogen volgen in de praktijk van alle dag. Dat proberen we te doen in Nederland en in Ecuador.

De naam William Carey Missions is gekozen in herinnering aan een Britse zendeling die werkzaam was in het noordoosten van het huidige India. William Carey Missions heeft niet hetzelfde werkterrein, maar wil wel staan in dezelfde ideologie en theologie als deze zendeling, die gezien wordt als de grondlegger van de geloofszending op gereformeerde grondslag. Zijn inzet voor o.a. bijbelvertaalwerk, motiveren van zending in bestaande kerken, oprichten van instituten voor het opleiden, uitzenden van lokale zendelingen en zijn inzet in de sociale problematiek binnen de zendingscontext inspireren onze stichting.

William Carey Missions is niet direct verbonden aan een kerkelijk instituut of kerkverband. Daarmee kan het gezien worden als een beweging van “geloofszending”.

Werkers van WCM

In de periode 2021/2022 hebben de volgende werkers voor Stichting William Carey Missions mogen bijdragen aan het werk van de stichting:

Peter en Marije Fris wonen sinds 2017 in Quevedo, Ecuador en zijn vanaf 1 oktober 2021 formeel verbonden aan het werk van WCM. Peter en Marije geven leiding aan het project “Monte de los Olívos” (De Olijfberg) in Quevedo. Peter en Marije hebben zes kinderen, Juda, Anna, Josia, Naema, Ruchama en Abigaïl. Abigaïl is in februari 2022 geboren.

Nick en Nynke den Heijer wonen met hun kinderen Luca en Sela in Benthuizen en zijn sinds 2022 toegelaten tot het opleidingstraject van WCM, met het doel begin 2024 te worden uitgezonden naar Ecuador.

Myrthe van Kempen heeft in 2022 voor een periode van drie maanden gewerkt als onderwijsondersteuner. Ze heeft les gegeven aan de kinderen van de familie Fris.

Terugblik 2021/2022

Met grote dankbaarheid kijken we als stichting terug op de oprichting en start van het werk in Quevedo. Er is heel veel gedaan en gebeurd. Veel daarvan is niet in cijfers te vangen. Het belangrijkste is dat onze werkers op het veld, samen met de vele lokale werkers en vrijwilligers van “De Olijfberg” met regelmaat getuigen mogen zijn van Gods werk in mensenharten en gebruikt mogen worden om mensen tot Christus te leiden.

Veiligheid

Een grote zorg is de toenemende onveiligheid in Quevedo. Het bendegeweld is in de hele stad aanwezig, met bijna dagelijks dodelijke (vaak jonge) slachtoffers. Berovingen, afpersingen, diefstal en druggerelateerde criminaliteit is dagelijkse praktijk. Ook in de wijken waar wij ons op richten in het werk. De familie Fris is slachtoffer geweest van autodiefstal. Toch mag in dat alles worden gezien dat de Heere bewaart en zorgt. Daarnaast laat het de grote geestelijke en fysieke nood zien die er is in Quevedo.

Benoeming en opleiding

In 2021 zijn Peter en Marije Fris betrokken geweest vanaf de oprichting van de stichting. Zij zijn door het bestuur aangesteld voor de begeleiding van het werk in Quevedo, Ecuador. Stichting WCM draagt zorg voor de financiële, geestelijke en praktische ondersteuning.

In 2022 is een start gemaakt met het vormen van een benoemings- en voorbereidingstraject voor nieuwe werkers. Als traject voor benoeming van nieuwe werkers is gekozen voor een stapsgewijze benoeming, waarin eerst toegang wordt verleend tot een maatwerk opleidingstraject en vervolgens onder intensieve begeleiding wordt gekeken of en wanneer de werkers zouden kunnen worden uitgezonden.

In 2022 zijn Nick en Nynke Den Heijer toegelaten tot het opleidingstraject, waarbij bewust is gekozen voor een traject van ruim een jaar. In dit traject komen veel elementen aan de orde, zoals een uitgebreide psychologische keuring, missietraining, bijbelschool, buitenlandstages en theologische toerusting. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse ervaren instanties, zoals IntoMissions, Bijbelschool Gospel Missions, InTransit e.a. Het opleidingstraject wordt begeleid door Peter en Marije Fris in samenspraak met het bestuur.

De Olijfberg – Aankoop, (ver)bouw en ontwikkeling

Per oktober 2021, is het terrein “Monte de los Olivos” (De Olijfberg) aangekocht, wat wordt gebruikt voor de activiteiten van de stichting ter plaatse. Voor de uitbating van het terrein is een Ecuadoraanse stichting opgericht, genaamd Fundación William Carey. Peter en Marije Fris zijn de bestuurders van deze stichting.

Tussen oktober en december 2021, is de beheerderswoning gebouwd en functioneel gemaakt, waarbij gebruik is gemaakt van de reeds bestaande bebouwing.

In 2022 zijn er diverse bouwactiviteiten geïnitieerd:

 • De beveiliging van het terrein is verbeterd, door de omheiningsmuur te verhogen en stroomdraadbeveiliging aan te brengen;
 • Er is een kantoorruimte/studeerkamer gerealiseerd;
 • Er is een leslokaal/activiteitenruimte gerealiseerd;
 • Er is een keuken/winkeltje gerealiseerd;
 • De infrastructuur en nutsvoorzieningen op het terrein zijn aangelegd;
 • Er is een grote activiteitentent geplaatst;
 • Er is een eenvoudige speeltuin ingericht;
 • Er is een eenvoudig sportveld aangelegd.

De Olijfberg – Activiteiten

In 2021/2022 zijn de volgende activiteiten opgezet op het projectterrein “De Olijfberg”:

 • Bijbelstudies, wekelijks op donderdagavond;
 • Bijeenkomsten voor jongeren, tweewekelijks op zaterdagmiddag en later op zondagmiddag;
 • Vakantiebijbelweken;
 • Vrouwenbijeenkomsten, maandelijks;
 • Kinderclub, tweewekelijks;
 • Christelijke counceling voor gezinnen en echtparen;
 • Medische projecten (voorlichting en preventie m.b.v. lokale medici en bedrijven);
 • Sportactiviteiten.

Ondersteuning kerken

Aan de lokale Ecuadoraanse gemeente “El Divino Salvador”, is ondersteuning verleend, op de volgende onderdelen:

 • Toerusting leiders zondagsschool;
 • Opzetten zondagsschoolwerk;
 • Opzetten jeugdwerk;
 • Toerusten van mannen in prediking;
 • Catechese en doopvoorbereiding;
 • Voorgaan in de wekelijkse diensten;
 • Rouwdiensten en uitvaarten;
 • Vormgeven en toerusten kerkenraad;
 • Toerusten, begeleiden en aansturen evangelisatieprojecten.

Tussen oktober 2021 en december 2022 is het aantal bezoekers aanzienlijk gegroeid, van zo’n 30 naar 70 bij de zondagse diensten. In totaal mocht er aan 10 personen de Heilige Doop worden bediend.

Evangelisatieactiviteiten

Voortdurend probeert WCM evangelisatieactiviteiten te ondersteunen in Quevedo. Verschillende malen zijn er campagnes gehouden, met deur-aan-deur evangelisatie, flyeren in het centrum en vooral veel relatie-evangelisatie, gericht op het leggen van duurzaam contact en dat te gebruiken als middel voor het delen van het Evangelie.

Een ander belangrijk middel wat is ingezet in 2022, is evangelisatie via de lokale radiozender Radio Rey. Een half jaar lang elke zaterdagmorgen om 9:30 werd een Bijbelse boodschap gedeeld.

Vooruitblik op 2023

Bij alle plannen die gemaakt worden, belijden wij dat we afhankelijk zijn van de Heere, Die ons daarvoor en daartoe de mogelijkheden en de leiding moet geven.

Opleiding

De opleiding en de voorbereiding op uitzending van de familie Den Heijer zal worden gecontinueerd. Voor de uitzending ligt de focus op januari 2024.

Verlof

In de periode september t/m november 2023 staat een verlof gepland van de familie Fris. In die periode wordt nagestreefd alle activiteiten op “De Olijfberg” doorgang te laten hebben, door middel van lokale werkers en vrijwilligers.

De Olijfberg – Activiteiten

De activiteiten die in de achterliggende jaren zijn opgezet, zullen worden gecontinueerd. Daarbij zullen er nieuwe activiteiten worden opgezet. Daarbij valt te denken aan:

 • Jongerencentrum voor huiswerkbegeleiding en counceling, elke middag van maandag tot donderdag. In samenwerking met de organisatie Second Chances Ecuador;
 • Peuterspeelzaal, twee dagdelen per week, voor kinderen uit armlastige gezinnen;
 • Zondagse bijeenkomsten.

De Olijfberg – Bouwactiviteiten

De plannen voor de verdere ontwikkeling van de bebouwing op het terrein “De Olijfberg” zijn:

 • Het plaatsen van een overkapping over het hoofdgebouw, voor het creëren van een activiteitenruimte, toiletruimten en keuken;
 • Het bouwen van een Tiny house voor opvang- en verblijfsmogelijkheden.

Ondersteuning kerken

Er zal worden geëvalueerd of de samenwerking met bestaande kerken verder wordt voortgezet en in welke vorm.

Financieel

In het jaar 2021/2022 zijn de totale inkomsten (baten) van WCM uitgekomen op € 109.860. Dat bedrag is afkomstig uit donaties.

De lasten over deze jaren zijn uitgekomen op € 96.309, waarvan € 91.204 besteed is aan de doelstelling (94,6 %) en € 5.105 aan algemene noodzakelijke kosten voor de stichting.

Het saldo van het stichtingsvermogen per 31 december 2022 bedroeg € 12.647. Dit bedrag is bestemd vermogen voor toekomstige verwachte uitgaven.

Baten 2021/2022

Periodieke giften ter ondersteuning werkers€ 14.297
Algemene giften ter ondersteuning werkers€ 35.118
Giften voor ondersteuning project “De Olijfberg”€ 22.723
Inkomsten uit acties€ 17.760
Inkomsten uit verkoop producten€ 1.068
Geschonken aflossingen van leningen€ 2.463
Overige algemene donaties€ 16.431
Totaal baten€ 109.860

Lasten 2021/2022

Opleiding en scholing werkers€ 10.490
Scholingkosten kinderen van werkers€ 480
Verzekeringen en ziektekosten€ 5.733
Tegemoetkomingen levensonderhoud werkers€ 28.276
Rente en aflossing€ 4.154
Ondersteuning project “De Olijfberg”€ 38.500
Diverse overige uitgaven aan doelstelling€ 3.573
Algemene stichtingslasten€ 5.105
Totaal lasten€ 96.309

Download het standaardformulier publicatieplicht fondswervende organisaties voor de verplichte ANBI informatie over de jaarcijfers.

Begroting 2023 – Baten

OmschrijvingJaarbegroting
Verwachte inkomsten fondsenwervende activiteiten en giften€ 105.000

Begroting 2023 – Lasten

OmschrijvingJaarbegroting
Tegemoetkoming levensonderhoud werkers, uitgezonden en in opleiding € 45.140
Onderwijs en opleiding € 14.140
Verlof- en reiskosten € 8.800
Verzekeringskosten € 5.420
Ondersteuning projecten Fundación William Carey € 200
Aflossingen en rente leningen aanschaf terrein “De Olijfberg” € 1.500
Kantoorkosten en ondersteuning € 2.644
Totaal € 104.985